Image by Md Golam Mortuza Ali from Pixabay 

Ke ab dhwandh hai chidne do
Dhara pe kuch rakht na behne do
Ke kaalratri hai aane ko.
Rakhtbeej se bhaibhit bhi
Pawan ki gati kuch badalne ko,
Kaalratri main kaalchakra ko,
Hahakar machane do,
Ke kaalratri hai aane ko.
Sinh pe sawaar Maa Bhavani ko
Dhwandh dhwaj phehrane do,
Ke aahwahan hai karti shristi,
Kaalratri hai aane ko.

.    .    .

Discus